A creative writing lesson from the ‘God of Story   برای اینکه با مک کی و نگرش او در مورد مسائل و مخصوصا داستان،بیشتر آشنا شویم با تیم لات¹ و تجربه ی او از حضور در یکی از سمینار های داستان او همراه میشویم.این نوشته در سال ۲۰۱۶ در روزنامه […]